De Portier

25 November jl. heeft een delegatie van de COSBO Almelo gesproken met wethouder Van Rees over het COSBO initiatief De Portier, een voorbeeld van een hoogwaardig woonproject voor ouderen met ± 50 woningen. Een geringe toevoeging van 1,5% aan het totaalaantal woningen in de binnenstad.
In De Portier staan ontmoeting en interactie tussen mensen centraal. Zomer- en wintertuinen vervullen daarbij een belangrijke rol. In De Portier gaat professionele zorg en mantelzorg samen en de meest geavanceerde technologische ontwikkelingen kunnen er worden toegepast. Door het project te situeren op de locatie Havenblok aan de Rosa Luxemburgstraat en Klara Zetkinstraat wordt in hoge mate voorzien in de basisbehoefte [primaire functies] en wensen van ouderen[i]. De locatie Havenblok, in het episch centrum van de stad, is belangrijk omdat het appelleert aan het gevoel van erbij horen in de Almelose gemeenschap. Alles bij elkaar genomen zal wonen in De Portier bijdragen aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen. Als gevolg waarvan de druk op de mantel- en professionele zorg afneemt. Wij hopen met dit project anderen die nadenken over de toekomstige huisvesting van ouderen te inspireren.

In het gesprek met de wethouder hebben we deze aspecten van het concept toegelicht. Toch is het gesprek hier niet primair over gegaan. De wethouder zei het een interessant concept te vinden maar niet in de binnenstad. Naar zijn mening wonen daar al meer dan genoeg 65-plussers. De nadruk dient volgens hem veel meer te liggen op jongeren, hetgeen bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van de bewoners van de binnenstad. Wij merken daarover op, dat er met een percentage van 28,3% geen sprake is van een oververtegenwoordiging van 65-plussers in de binnenstad. Het aantal 65-plussers in de binnenstad is 1495 op een totaal van aantal inwoners van 5280.

Daar staat tegenover dat de demografische prognoses een beeld laten zien van vergrijzing en ontgroening. Dat het college graag jongeren wil faciliteren begrijpen we. Op locatieniveau gezien is dan huisvesting voor jongeren in de Grotestraat, van Noord tot Zuid, een meer voor de hand liggende optie dan het Havenblok.

Geen ouderen in het Havenblok! Maar wat dan wel? Daarover wilde de wethouder niets zeggen, vanwege het prille stadium waarin de ontwikkeling van het Havenkade project zich bevindt. Het blijft dus raden, doch we kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat het Havenblok wordt gezien als een alternatief voor de sloop van de parkeergarage Het Baken. Het zou zuur zijn als het woonproject De Portier, dat gezien wordt als het antwoord op de negatieve effecten van de sluiting van verzorgingshuizen [bejaardenhuizen], daarvoor zou moeten wijken. Zeker als men daarbij bedenkt dat de ontwikkeling Havenkade met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voornamelijk zal bestaan uit het bouwen van woningen. In welk geval het vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld is om het parkeren daar dan ondergronds op te lossen.

U zult begrijpen dat wij het standpunt van de wethouder om meerdere redenen teleurstellend vinden. Dat betekent echter niet dat wij ons daarbij neerleggen. Temeer daar de weigering van de wethouder om De Portier überhaupt een kans te geven op de meest perfecte locatie in schril contrast staat met hetgeen het gemeentebestuur uitdraagt in o.a. de omgevingsvisie[ii] en de woonvisie: “De gemeente Almelo streeft ernaar zich te onderscheiden als dé stad waar ‘de woonconsument’ zelf kan bepalen hoe hij wil wonen en de ruimte heeft om die gewenste woonsituatie vorm te geven”.

Vast staat wel dat de vergrijzing de komende decennia [fors] zal toenemen, dat ouderen ouder worden en dat betekent meer woningen. Dat betekent ook dat het gemeentebestuur het aandeel ouderen in zijn afwegingen voor het beleid rekening moet houden met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Nu is 29% van de Almelose bevolking ouder dan 65-jaar. In 2035 ligt dat percentage naar verwachting op 36%. Dat is ruim één derde van de Almelose bevolking. Dat zal ook consequenties hebben voor de mantelzorg en professionele zorg.

De COSBO vraagt met klem aandacht voor de positie van ouderen in onze Almelose samenleving en daar horen wonen, zorg en welzijn bij, maar ook het besef dat ouderen een lokaal-economische factor van belang zijn. In dat perspectief vragen wij uw aandacht voor het project De Portier.

Lily Altena
voorzitter COSBO
0640029460

Stichting COSBO
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur