Agenda

Geen evenementen gevonden!

Jaarverslag St. COSBO 2020

door | 8 april 2021 | Actueel

COSBO-jaarverslag 2020

Het jaar 2020 start met een door de PCOB georganiseerde goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Het belooft een jaar te worden met vele activiteiten. De Zomerschoolcommissie was al begonnen met de voorbereidingen voor een gevarieerd programma en de seniorenmarkt zou aan meer onderwerpen dan alleen de zorg aandacht gaan besteden. Helaas gingen beide vanwege de COVID-19 niet door.
De COVID-19 heeft een impact op het dagelijks leven van senioren, er kwam een bezoekregeling, activiteiten werden afgelast en veel contacten verliepen via beeldbellen. De COSBO en de afzonderlijke bonden hebben vooral prioriteit gegeven aan het onderhouden van de contacten met zowel leden als niet-leden. De bonden hebben ervoor gezorgd dat er bij veel senioren een gevoel is ontstaan van ik sta er niet alleen voor.
Alle vrijwilligers van de COSBO hebben in december een kleine attentie ontvangen

Samenwerkingsverband
De COSBO is een samenwerkingsverband van de drie ouderenbonden KBO, OVA en PCOB.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de COSBO bestaat uit twee leden van elk van de drie aangesloten bonden, vier vertegenwoordigers van de beleidsadviesgroepen, één vertegenwoordiger van het Senioren Journaal en een onafhankelijk voorzitter. Door het stoppen van de werkzaamheden van de CAR-beleidsadviesgroep mobiliteit, zorg en welzijn bestaat het COSBO Bestuur nu uit acht personen.
De voorzitter mevrouw Lily Altena besloot om na de afloop van haar termijn te stoppen met het voorzitterschap, maar blijft nog wel actief binnen de COSBO. Op
31 december 2020 is mevrouw Lily Altena gestopt. Helaas is het nog niet gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Tijdelijk wordt het voorzitterschap waargenomen door Rembrandt de Vries.

Bestuursstructuur
Het COSBO bestuur heeft zich afgevraagd of de huidige structuur nog wel toekomstbestendig is. De reden voor deze vraag was o.a.:
in de loop van 2020 bleek dat alleen de CAR beleidsadviesgroep Wonen nog functioneerde en dat het onwaarschijnlijk was dat de andere beleidsadviesgroepen weer actief zouden worden
de COSBO wordt steeds vaker gevraagd om mee te praten en voorstellen te doen over ontwikkelingen en beleid, die directe of indirecte gevolgen hebben voor senioren. Dat vraagt om inzet van deskundige menskracht. De COSBO wil in de toekomst nog meer dan nu ook niet-leden betrekken bij inhoudelijke onderwerpen.
Er is een kleine werkgroep ingesteld die de notitie: ‘COSBO sterk in samenwerking’ heeft opgesteld, waarin op bovengenoemde problematiek wordt ingegaan en een nieuwe bestuursstructuur wordt voorgesteld. Deze notitie is voor commentaar naar de aangesloten bonden gestuurd.

Vergaderingen
De COVID-19 heeft tot gevolg gehad dat er niet elke maand is vergaderd en er twee vergaderingen via Teams plaats vonden. Het DB heeft frequenter vergaderd en heeft via de mail de bestuursleden geïnformeerd.

Samenwerking Almelo Sociaal
Vanwege de nieuwe bestuursstructuur van Almelo Sociaal is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Almelo Sociaal – COSBO vastgesteld.

Belangenbehartiging
Een van de taken van de COSBO is de belangenbehartiging. Jaarlijks worden de prioritieten vastgesteld. In 2020 is gekozen voor wonen en digitalisering. Hierbij werd aangesloten bij de adviezen van de commissie Bos.
Belangenbehartiging houdt ook in het onderhouden van contacten met externe partijen zoals de gemeente, Avedan, zorgorganisaties, woningcorporaties, Vitaal Twente, PROO en de WMO adviesraad.
Tijdens het halfjaarlijks overleg met de wethouders zijn er afspraken gemaakt over de relatie gemeente – COSBO en de ambtelijke contacten.
Enkele activiteiten en resultaten:
de Gemeenteraad heeft ingestemd met de verordening ‘toekomst bestendig wonen’ (verblijfslening en de verzilvering)
PROO en de COSBO trekken samen op in het kader van het project ‘zorg en techniek’
de COSBO is betrokken bij het gezondheidsproject De Schelfhorst van Vitaal Twente
er is advies uitgebracht over de was- en strijkservices
de Portier, de invulling van het Havenblok

CAR beleidsadviesgroep Wonen (CAR)
De CAR heeft zowel schriftelijk als mondeling commentaar geleverd op de Woonvisie 2020. Tijdens de raadsbehandeling heeft de wethouder heel expliciet de COSBO genoemd als één van de partners. Dit heeft echter niet tot gevolg gehad dat in de woonvisie specifieke aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het beleid dat senioren langer thuis wonen en de vergrijzing. In de nog te verschijnen gemeentelijke beleidsnota ‘wonen- zorg’ zullen de genoemde onderwerpen uitgebreid aan de orde komen.
De CAR onderhoudt nauwe contacten met de woningcorporaties.
Eén van de prioriteiten is het instellen van de wooncoach. Hierover wordt met verschillende partijen gesproken zowel wat betreft werving en training als de koppeling met de duurzaamheidscoach.
Door het verdwijnen van het verzorgingshuis is er een kloof ontstaan tussen het zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Om deze kloof in te vullen zijn er in het land verschillende projecten gestart, worden er ideeën ontwikkeld, dat kan bijvoorbeeld een knarrenhof, een herstelhuis zijn. Hierbij gaat het zowel om ‘nieuwe’ woonvormen voor senioren als de wijze waarop de ondersteuning plaatsvindt en de inrichting van de omgeving.
Er is een werkgroep gestart die de problematiek in beeld brengt om vervolgens met voorstellen te komen hoe deze problematiek in Almelo het best kan worden aangepakt.
Vanuit de CAR Wonen is ook het initiatief gekomen om voorstellen te ontwikkelen voor de invulling van het Havenblok. Om de ideeën goed te onderbouwen is een brainstormsessie gehouden meteen aantal deskundigen in Almelo. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het indienen van een voorstel, onder de titel De Portier, bij de gemeente Almelo.

De werkgroep Zomerschool
De zomerschool is dit jaar niet doorgegaan. Wel hebben alle leden een Zomerjournaal met foto’s en quizzen ontvangen. Dit is zeer gewaardeerd. De zomerschool is in 2020 genomineerd voor de stadsprijs Almelo

De HUBA’s
De HUBA’s (hulp bij belastingen) helpen mensen vanaf 65 jaar bij het invullen van o.a.
belastingaangifte. Zij bezoeken de mensen thuis. De HUBA’s (6 personen) hebben in 2020 met 586 klantcontacten, senioren geholpen met aangiftes inkomstenbelasting, zorg- en huurtoeslagen.

Senioren Journaal
Het Senioren Journaal verschijnt 10 keer per jaar, in een oplage van 1100 stuks. De redactie bestaat inmiddels uit vijf leden, vier afkomstig uit de drie ouderenbonden en eind dit jaar is Marion Wesselink toegetreden als onafhankelijk redactielid/redacteur. Vrijwilligers van de drie bonden bezorgen het blad bij de leden en bij openbare locaties zoals gemeentehuis, bibliotheek, wijkcentra, kerken. Het Senioren Journaal wordt bekostigd vanuit bijdragen van adverteerders. Het verwerven van advertenties en het onderhouden van de contacten met de adverteerders blijft een aandachtspunt.
In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding en aan informatie over het omgaan met de corona-omstandigheden. We hebben een extra corona-editie uitgebracht en vanwege het niet doorgaan van de Zomerschool ook een Zomer Journaal. Daarmee kwam het totaal voor 2020 op 12 edities.
Dat alles bracht extra kosten met zich mee, maar dankzij eenmalige bijdragen van AlmeloSociaal/COSBO en de drie Almelose ouderenorganisaties konden we het jaar goed afronden. We hebben plannen gemaakt om ingaande 2021 een kostenreductie door te voeren en tevens de inkomsten wat te verhogen, daarmee verwachten we nog jarenlang een goed en mooi Senioren Journaal te kunnen maken.

Informatiemarkt voor senioren
De jaarlijkse seniorenmarkt is dit jaar vanwege COVID-19 niet doorgegaan.

Erbij
De Cosbo neemt deel aan Erbij een samenwerkingsverband van verschillende Almelose organisaties die samen met de gemeente zich inzetten en aandacht hebben voor eenzaamheid en dementie.

Andere activiteiten
De CAR-beleidsadviesgroep mobiliteit heeft zich ingezet voor de buslijn Aalderinkshoek.
Het bewegen voor senioren is van start gegaan, maar vanwege de COVID-19 weer stilgelegd.

Tot slot
De COVID-19 is nog niet voorbij, maar dat weerhoudt de COSBO er niet van om plannen te maken en voluit te gaan wat betreft de belangenbehartiging.
Hopelijk gaat in het najaar de seniorenmarkt gekoppeld aan het event ‘zorg en techniek’ door.
De werkgroep zomerschool is bezig om een prachtig programma samen te stellen. Alles in de vooronderstelling dat de zomerschool doorgaat.

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur