COSBO adviesraad wonen

CAR Wonen

De beleidsadviesgroep Wonen richt zich op de huisvestingssituatie van de senioren in Almelo. Zorg is er over de vraag of er op termijn voldoende en kwalitatief goede woningen zijn voor mensen met enige vorm van lichamelijke beperking of achteruitgang.

Zeker nu duidelijk is dat we allemaal heel lang in onze woning moeten blijven wonen.

Niet dat dat laatste op zich een probleem is, maar veel huidige woningen zijn niet of nauwelijks levensloopbestendig en dan wordt het wel een probleem. Bij nieuwbouw c.q. verbouw kan veel meer rekening worden gehouden met de mogelijkheden van aanpasbaarheid.

Daarom moet de gemeente een duidelijk stimulerende en actief sturende rol nemen bij de planning van voldoende geschikte levensloopbestendige woningen. Het kan niet gewoon “aan de markt” worden overgelaten en ook op de sociale woningbouworganisaties kan wel wat meer nadruk worden gelegd op hun taak in deze.

Er moet een gedifferentieerd aanbod komen van woningen, verspreid over de stad.

Bij levensloopbestendigheidvan woningenis niet alleen te denken aan de technische eisen, die al voor een deel zijn vertaald in het Bouwbesluit, maar ook aan de nabijheid van voorzieningen, mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, bereikbaar met het openbaar vervoer en  inzet van zorgverleners en waar zorg voor handen is.

Een randvoorwaarde voor toekomstgericht beleid is een tweevoudige scan, te weten;

Een scan van het woningbestand; ken uw woningvoorraad

Een scan van de bewoners; ken uw inwoners

Naast een goede woningenplanning is het ook noodzakelijk, dat senioren goede en adequate voorlichting kunnen krijgen over de mogelijkheden van verhuizing en/of aanpassing van de woningen.

De beleidsadviesgroep Wonen heeft in de afgelopen jaren al een tweetal projecten uitgevoerd.

Zo is er in 2016 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over “Lang zult U wonen”.   Hierbij is voorlichting gegeven over mogelijkheden voor aanpassing in woningen en is ook stil gestaan bij de situatie van de woning wanneer je te maken krijgt met een partner die aan  dementie lijdt.

In 2017 is een symposium georganiseerd over het thema Levensloopbestendig wonen.  Dit symposium is afgesloten met een manifest.  De gemeente Almelo en de 2 Almelose corporaties hebben dit manifest unaniem onderschreven.

Samenstelling.

De beleidsadviesgroep bestaat  uit:

  • Ad Smits voorzitter
  • Henk kloosterhof secretaris
  • Bert Haakmeester lid
  • Hannie snel lid
  • Harry Altena lid
  • Huub Isendoorn lid

St. COSBO
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl


Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur