Brief aan Raadsleden

door | 22 maart 2019 | 0 Reacties

Agenda

Geen evenementen gevonden!

De COSBO heeft een brief aan de raadsleden gestuurd om onze aanbevelingen in het raadsbesluit mee te laten wegen.

Almelo, 20 maart 2019

Geachte leden van de Raad,
De Raad heeft besloten om de uitgaven op het terrein van het sociaal domein, zoveel als mogelijk is, gelijk te laten lopen met de Rijksbijdrage. Dat zal in de praktijk betekenen dat het huidige uitgaven niveau aanzienlijk zal moeten worden verlaagd. Wat tot gevolg zal hebben dat vele senioren in Almelo te maken krijgen met de lagere vergoedingen, dan wel niet meer in aanmerking komen, voor bepaalde WMO voorzieningen.
De COSBO de overkoepelende organisatie van de Almelose seniorenorganisaties maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk gevolgen van deze bezuinigingen. De COSBO is van mening dat niet alleen naar het geld maar ook naar de gevolgen moet worden gekeken en niet strijdig moet zijn met het beleidsuitgangspunt: ‘senioren in staat te stellen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen blijven wonen’. Dat kan inhouden dat er van de bestaande wegen wordt afgeweken, bijvoorbeeld wat betreft de aanbesteding, dat er meer gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën en de keten samenwerking een hoge prioriteit krijgt.
Concreet vragen wij de Raad de volgende onderwerpen in de besluitvorming mee te nemen:
De aanbesteding
• De huidige aanbesteding kost menskracht en veel administratieve rompslomp. Terwijl het de vraag is of deze aanbesteding wel nodig is, zeker gezien de uitspraak van het Hof van Justitie EU d.d. 1 maart 2018. Gemeenten hoeven zich niet meer bang te laten maken. Het Hof heeft de discussie voorlopig beëindigd. Zowel het Zeeuws model als bestuurlijk aanbesteden behoren eindelijk(!) tot het rechtmatige repertoire van de inkoper in het sociaal domein.
PGB
• Inzet pgb is goedkoper dan zorg in natura en de regie komt bij de cliënt te liggen. Hoewel wij er ons van bewust zijn, dat niet iedereen zijn
eigen administratie kan bijhouden, vinden wij dat die keuze uitdrukkelijk aanwezig moet zijn. Het argument van fraudegevoelig geldt ook voor
zorg in natura.

• Samenwerken, de zgn. keten afspraken, waardoor bijvoorbeeld de reistijd aanzienlijk kan worden verkort, (Tijdens een bijeenkomst van de COSBO
in de Schouw afgelopen november, werd door de zorgmedewerkster op een vraag over reistijd geantwoord dat ze ongeveer 40% van haar tijd aan
reizen kwijt is)
• een vorm van populatie bekostiging. In het interview met minister De Jonge werd hier na verwezen,
• het zgn. job carving, d.w.z. nagaan of bepaalde onderdelen van de Huishoudelijke Hulp op een andere manier kunnen worden georganiseerd, (zie
het voorbeeld van de wethouder betreffende de was)
• deel-economie bijvoorbeeld op het terrein van vervoer en bepaalde hulpmiddelen, van maatwerk naar algemene voorzieningen.
Nieuwe technologieën
• De e-health en andere ontwikkeling op het terrein van zorg op afstand. De zorg op afstand betekent meer dan een nieuw apparaat, het betekent
een nieuwe vorm van werken.

Dementievriendelijke stad
• De nationale ombudsman vindt dat er één loket moet komen waar mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen met vragen
om en over zorg en ondersteuning. De patiënten en hun helpers lopen nu bij de overheid nog tegen veel te veel drempels aan. In zijn rapport
doet hij aanbevelingen aan gemeenten om zorg bij dementie te verbeteren. Dit werkt efficiënter en daardoor kostenbesparend.
Nieuwe ontwikkelingen en efficiënter werken moeten voortdurend worden opgepakt, ook als er geen bezuinigingen zijn. Bezuinigen heeft altijd
gevolgen. Bij Bezuinigen moet antwoord worden geven op de vraag wat de besparing betekent voor gebruikers en zorgaanbieders. De Cosbo is van
mening dat de functies van de voorzieningen zowel wat betreft kwaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid gelijk moeten blijven dan wel moeten
worden verbeterd.
Lily Altena, voorzitter COSBO

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

St. COSBO
Grotestraat zuid 174
7607 CZ Almelo
tel: 0546-456909 (Almelo Sociaal)
E: cosbo@almelosociaal.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur


Privacybeleid COSBO